Torino Zalmi

Torino Zalmi

Via Bruno, 191
10134 Torino

Tel. 366 9838255
E mail: nzee_khan@yahoo.com

 

codice ASA: 16TO0001